català | español | english
Juan Julio Bonet Sugrañes

QUÍMICA DELS PRODUCTES NATURALS

Assignatura impartida a 5è curs de carrera, intensificació Química Orgànica

Temari

1. Introducció
1.1. Definició. 1.2. Criteris de classificació. 1.3. Biogènesi: relació entre productes metabòlics primaris i secundaris, precursors, naturalesa de les reaccions biosintètiques, consideracions mecanístiques, metodologia experimental.

2. Aminoàcids, pèptids i proteïnes
2.1. Definició. 2.2. Aminoàcids: propietats físiques i químiques, reactivitat, síntesi, consideracions estereoquímiques. 2.3. Pèptids: síntesi, determinació de l’estructura covalent, conformació de les cadenes peptídiques. 2.4. Enzims i reaccions enzimàtiques.

3. Policètids
3.1. Biosíntesi dels àcids grassos. 3.2. Propietats i síntesi dels àcids grassos. 3.3. Prostaglandines: activitat biològica, nomenclatura, síntesi i biosíntesi: la cascada de l’àcid araquidònic. 3.4. Compostos aromàtics.

4. Isoprenoides
4.1. Definició. 4.2. Biogènesi. 4.3. Química de les principals famílies de terpens: monoterpens, sesquiterpens, diterpens, sesterpens, triterpens i tetraterpens. 4.4. Esteroides: activitat biològica, nomenclatura, estereoquímica, propietats físiques i químiques, determinació estructural, síntesis parcials i totals.

5. Metabòlits derivats de l’acido shikímic
5.1. Principals camins del metabolisme de l’àcid shikímic. 5.2. Compostos ArC3 (fenilpropanoides). 5.3. Compostos ArC1 y ArC2.

6. Alcaloides
6.1. Biogènesi. 6.2. Alcaloides derivats de l’ornitina i la lisina. 6.3. Alcaloides derivats de la fenilalanina i la tirosina. 6.4. Alcaloides derivats del triptòfan. 6.5. Alcaloides derivats de l’àcid antranílic.

7. Metabòlits d’origen biosintètic mixt
7.1. Compostos derivats d’acetat i mevalonat. 7.2. Compostos derivats de shikimat i mevalonat. 7.3. Compostos derivats d’acetat i shikimat. 7.4. Compostos derivats de triptòfan i mevalonat.

8. Metabolisme secundari i ecologia
8.1. Interaccions planta-herbívor. 8.2. Interaccions insecte-insecte. 8.3. Interaccions planta-planta: compostos químics al•lelopàtics. 8.4. Interaccions planta-microorganisme. 8.5. Altres interaccions mitjançant metabòlits secundaris.


Llibres de text i consulta

- “Secondary Metabolism”, J. Mann, Oxford University Press (1980)
- “Química Orgánica. Parte 4: Los Productos Naturales”, J.M. Tedder, A. Nechvatal, A.W. Murray y J. Carnduff, Ed. Urmo (1975)
- “Biochemistry of Steroids and other Isoprenoids”, W.R. Nes y M.L. Mckoan, University Park Press (1977)
- “Química de los Esteroides”, W. Klyne, Cia. Ed. Continental (1970)
- “The Alkaloids”, D.R. Dalton, Marcel Dekker, Inc. (1979)
- “Advance Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure”, 2ª ed. J. March, McGraw-Hill Kogakuska Ltd. (1977)

INTRODUCCIÓ A LA FOTOQUÍMICA ORGÀNICA

Assignatura impartida a 5è curs de carrera, intensificació Química Orgànica

Temari

1. Conceptes fonamentals
1.1. Introducció: Primera llei de la fotoquímica. 1.2. Rendiment quàntic: Segona llei de la fotoquímica. 1.3. Transicions i estats electrònics. 1.4. Distribució de l’energia en la molècula excitada. 1.5. Transferència d’energia. 1.6. Investigació dels mecanismes de les reaccions fotoquímiques: mètodes qualitatius i quantitatius. Cinètica de la inhibició.

2. Principals reaccions fotoquímiques
2.1. Compostos carbonílics senzills. 2.2. Enones i dienones. 2.3. Olefines. 2.4. Cromòfors aromàtics. 2.5. Cromòfors nitrogenats. 2.6. Reaccions de fotooxigenació.

3. Mètodes experimentals
3.1. Fonts llumíniques. 3.2. Reactors fotoquímics. 3.3. Determinació de rendiments quàntics.

4. Aplicacions industrials de la fotoquímica
4.1. Aplicacions en química orgànica. 4.2. Referència a altres camps d’aplicació.


Llibres de text i consulta

- “Modern Molecular Photochemistry”, N.J. Turro, The Benjamin/Cummings Publ. Co. Inc. (1978)
- “Reacciones moleculares y fotoquímicas”, Ch.H. Depuy y O.L. Chapman, Alhambra, S.A. (1975)

REACCIONS AMB OXIGEN SINGULET

Curs de doctorat

Temari

1. Introducció
2. Determinació i generació d’oxigen singlet
3. Fotooxigenacions de tipus II
4. Reaccions: formació d’hidroperòxids al•lílics
formació d’1,4-endoperóxids
formació d’1,2-epidióxids
“ fotoquímica sense llum”
5. Pol•lució fotoquímica de l’aire
6. Instrumentació
7. Bibliografia

ALTRES CURSOS

CURSOS DOCTORAT

1969 – 1970 Recientes avances en la química de los esteroides
1977 – 1978 Fotoquímica orgánica

CURSOS PER A GRADUATS

1969 – 1970 Novedades sobre cromatografía de columna
1973 – 1974 Técnicas de separación y de purificación
1974 – 1975 Técnicas de separación y purificación

info@juanjuliobonet.org